Wales Specific Online Introduction to the John Muir Award

This 2 hour (digital) introductory course is for anyone in Gwynedd, Anglesey, Conwy, Denbighshire, Wrexham, Flintshire who want to develop their understanding and experience of connecting, enjoying and caring for nature and wild places through the John Muir Award.  This Introduction to the John Muir Award, explores the background, ethos, relevant skills, knowledge and approaches needed for delivering the John Muir Award, and the opportunities the Award framework provides to support improved health and wellbeing, links to the new curriculum for Wales and the wide variety of opportunities available to organisations across Wales.

Available in Welsh and English. This course is also an excellent opportunity for you to engage in CPD, refresh your experiences and keep up to date with resources, initiatives and best practice. 

Cost:  £0 – With support funding from the John Muir Trust and Natural Resources Wales
Audience:  Teachers, leaders and anyone else in North Wales.

Mae'r cwrs rhagarweiniol 2 awr (digidol) hwn ar gyfer unrhyw un yng Ngwynedd, Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych, Wrecsam, Sir y Fflint sydd am ddatblygu eu dealltwriaeth a'u profiad o gysylltu, mwynhau a gofalu am natur ac ardaloedd gwyllt drwy Wobr John Muir.  Mae'r cyflwyniad hwn i Wobr John Muir yn archwilio cefndir, ethos, sgiliau, gwybodaeth a’r sgiliau perthnasol sydd eu hangen i gyflwyno Gwobr John Muir, a'r cyfleoedd y mae'r Fframwaith Gwobrau yn eu darparu i gefnogi gwell iechyd a lles, cysylltiadau â'r cwricwlwm newydd i Gymru ac amrywiaeth eang o gyfleoedd sydd ar gael i sefydliadau ledled Cymru.

Ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Maer cwrs hwn yn gyfle gwych i gymryd rhan mewn DPP, cadw yn gyfredol o ran profiadau, adnoddau ac arferion da.

Pris:  £0 – gyda chefnogaeth gan Ymddiriedolaeth John Muir a Cyfoeth Naturiol Cymru
Cynulleidfa: Athrawon, arweinwyr ac unrhyw un arall yng ngogledd Cymru.