Skip to Content
Published: 2 Mar 2021

Wild Moment: Anna Fothergill

Winner of the 2021 John Muir Trust Wild Poetry Competition, Gaelic, P1-4 category - Anna Fothergill - shares A' Bhrù-dhearg.

A' Bhrù-dhearg

Cò tha siud? 
Se brù-dhearg bheag bhòidheach a th' ann      
Le sgiathan gleansach,       
A' sèideadh mun cuairt an sneachd.        
Nuair a tha i a' coiseachd mun cuairt  
Bidh i a' fagail  lorg-coise  beag àlainn      
 
Ball beag brèagha dearg mar Rudolf,       
A' gobachadh mun cuairt mar fhiadh beag         
Airson boiteag bheag airson na h-iseanan aice.      

Chunnaic i boiteag bheag mar chlòimh phinc   
Agus ghlac a' bhrù-dhearg a' bhoiteag bheag  
Na gob orains.   
Chaidh i suas dhan nead  donn      
Far an robh na h-iseanan beaga buidhe.      
Chuir a' bhrù-dhearg bheag a' bhoiteag bheag   
Anns an nead ach...        
Leum a' bhoiteag a-mach as an nead!   

© Anna Fothergill, clas 4, Bun-sgoil Mhalaig